Превоз на опасни товари (ADR)

Фирма „Патерков“ ЕООД, извършва превоз на опасни товари, вещества или предмети, чиито превоз изисква спазването на точно определени условия за начина на опаковане, товарене и разтоварване, подреждане и транспортиране.

Фирмата е напълно сертифицирана да извършва манипулации с всякакви видове опасни стоки и разполага с необходимата квалифицирана работна ръка и оборудване, което да осигури транспортирането на вашите товари без увреждане на опаковката.